Siirry sisältöön

Opistovuosi oppivelvollisille

Hei Oppivelvollinen!  Vietä elämäsi paras kouluvuosi soitellen, maalaten ja koodaten

HEOn oppivelvollisuuskoulutus on maksuton mahdollisuus opiskella Suomen suosituimmassa kansanopistossa. Me olemme koulu, jossa sinä olet tärkeä! Tarjolla on toiminnallinen opistovuosi musiikin, digiteknologian ja kuvataiteen maailmoissa. Uppoudu omaan alaasi koko lukuvuodeksi Helsingin Kalliossa.

Syksyllä 2024 käynnistyy myös oppivelvollisille maahanmuuttajille oma opintolinja, jossa opiskellaan suomen kieltä. Tästäkin löydät lisätietoa alempaa.

Tutustumispäivät

Oppivelvollisille maahanmuuttajille järjestetään oma tutustumispäivä torstaina 14.3. klo 13.15 – 14.00. Aloitus pääaulassa heti sisäänkäynnin jälkeen (Kirstinkatu 1), jossa opettajamme ottavat tutustujat vastaan. Huomioithan, että koulutus alkaa uutena ensi syksynä, joten varsinaisille oppivelvollisten maahanmuuttajien oppitunneille ei ole mahdollista tutustua, mutta sen sijaan on mahdollista tutustua tiloihin ja suomen kieliseen opetukseen, sekä esittää kysymyksiä. Tervetuloa!

Hakeminen

 • Lukuvuoden 2024-2025 opinnot alkavat 21.8.2024 ja päättyvät 7.5.2025.
 • Yhteishaun päätyttyä koulutukseen voi hakea suoraan HEOn jatkuvassa haussa.

Huomaathan, että opistovuosikoulutukseen hakiessasi sinun tulee valita hakulomakkeelta Opistovuosi oppivelvollisille koulutus.

Kenelle

Laajennettu oppivelvollisuus tuli voimaan 1.1.2021 lähtien. Opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille, jotka saavat tai ovat saaneet peruskoulunsa päättötodistuksen keväällä 2024 tai sitä ennen. Oppivelvollisia ovat pääosin vuosina 2007 ja 2008 syntyneet nuoret.

Sisällöt

Opistovuosi on laajuudeltaan 53 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin opiskelua.
Opintosisällöt jakautuvat (1) suuntautumisopintoihin 29 op ja (2) yhteisiin opintoihin 24 op:

1. Suuntautumisopinnot (29 op)

Opiskelija suorittaa suuntautumisopintoina yhteensä 29 op, joissa hän voi mahdollisuuksien mukaan keskittyä tarjolla oleviin painotusalueisiin. Suuntautumisopintojen painotusalueet ovat kuvataide sekä musiikki ja musiikkiteknologia:

Kuvataide

Opiskeluvuoden aikana syvennytään itseilmaisuun kuvataiteen kautta ja rohkaistaan opiskelijaa luottamaan mielikuvituksen voimaan. Omaa tekijäidentiteettiä pyritään vahvistamaan tutkimalla ja etsimällä uusia työtapoja. Lukuvuoden aikana tutustutaan myös perinteisen kuvataiteen reuna-alueisiin, kuten graffitiin taidemuotona. Opiskelija saa perustan oman taiteen tekemiselle tulevaisuudessa.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa käyttää erilaisia kuvataiteen työtapoja.
 • Opiskelija osaa hahmottaa hänen vahvuusalueensa kuvataiteessa.
 • Opiskelija osaa soveltaa materiaaliopin perusteita.
 • Opiskelija osaa soveltaa taideteorian perusteita.
 • Opiskelija osaa tuottaa omaa taidetta.

Musiikki ja musiikkiteknologia

Opiskeluvuoden aikana opiskelija tutustuu musiikin eri osa-alueisiin musisoinnista säveltämiseen. Opiskelijalla on myös mahdollisuus työstää omaa demoa. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään laulamalla ja soittamalla. Opiskelija työskentelee yhdessä toisten kanssa ja oppii ymmärtämään erilaisia itseilmaisun tapoja.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa soittaa musiikki-instrumentteja ja lukea musiikkia.
 • Opiskelija osaa työskennellä yhdessä muiden kanssa bändissä.
 • Opiskelija osaa käyttää laulutekniikoita.
 • Opiskelija osaa soveltaa studiotyöskentelyn perusteita.
 • Opiskelija osaa tehdä laulujen melodioita ja sanoituksia.

Digiteknologia (uutena syksyllä 2024)

Opiskeluvuoden aikana vahvistetaan digiosaamista ja ilmaistaan itseä erilaisilla digitaalisilla alustoilla ja medioilla. Opiskelijaa työskentelee yhdessä muiden kanssa digitaalisissa ympäristöissä. Opiskelija tutustuu myös pelisuunnitteluun ja pelaamiseen osana digitaalisten medioiden kenttää.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa käsitellä digitaalista kuvaa ja ääntä.
 • Opiskelija osaa toimia vastuullisesti verkossa ja käyttää erilaisia digitaalisia alustoja.
 • Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistoja monipuolisesti opiskelussa.
 • Opiskelija osaa soveltaa perusteita pelisuunnittelusta ja pelialaan liittyvistä teemoista.

2. Yhteiset opintojaksot (24 op)

Arjen taidot ja elämänhallinta (4 op) – Millainen on minulle hyvä elämä?

 • Opiskelija osallistuu opetukseen henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti.
 • Opiskelija kantaa vastuuta opistoyhteisössä hänelle kuuluvista vastuutehtävistä asianmukaisesti.
 • Opiskelija osaa elää terveellisesti ja toimia kestävän elämäntavan mukaisesti.

Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (4 op) – Oma tapani oppia

 • Opiskelija osaa käyttää kieltä monipuolisesti ja hahmottaa sen avulla maailmaa, muita ihmisiä ja itseään.
 • Opiskelija osaa tuottaa tavanomaisia opiskelun ja työnhaun tekstejä opetuskielellä.
 • Opiskelija osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä jatko-opinnoissa tarvittavalla tasolla.

 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (4 op) – Minä ja muut

 • Opiskelija osaa ilmaista itseään ja esiintyä itselleen luontaisella tavalla.
 • Opiskelija osaa keskustella erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja perustella omat näkemyksensä.
 • Opiskelija osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja eettisesti sosiaalisessa mediassa.

Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisu (4 op) – Pohdin ja ratkaisen

 • Opiskelija osaa perustella asioita ja tekemiään ratkaisuja loogisesti.
 • Opiskelija osaa käyttää matemaattisia ja tilastollisia perustaitojaan ongelmien ratkaisemiseen.
 • Opiskelija osaa etsiä ja löytää erilaisia lähestymis- ja ratkaisutapoja ongelmiin.

 Aktiivinen kansalaisuus (4 op) – Minä ja ympäristöni

 • Opiskelija osaa toimia oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaan.
 • Opiskelija osaa toimia demokraattisen ja tasa-arvoisen kulttuurin mukaisesti lähiympäristössään ja yhteiskunnassa.

Opiskelu- ja urasuunnittelu (4 op) – Katson tulevaisuuteen

 • Opiskelija osaa tehdä opintojaan ja uraansa koskevia valintoja.
 • Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä omia kiinnostuksenkohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan. Opiskelija osaa valmistautua opiskelu- ja työnpaikan hakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

Opistovuosi oppivelvollisille maahanmuuttajille

Oppivelvollisuuskoulutuksen yleisiä tavoitteita sisällytetään opintovuoteen opiskelijakohtaisen arvion perusteella, missä huomioidaan opiskelijan kielelliset valmiudet.

Opiskeluvuoden aikana syvennytään itseilmaisuun ja rohkaistaan opiskelijaa käyttämään suomen kieltä. Opiskelijan kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista vahvistetaan harjoitusten ja yhdessä toimimisen kautta. Sisältöjä sovelletaan opiskelijan oman kielitason mukaisesti. Tarvittaessa kehitetään kielitaitoa B1.-2. kielitaitotasolle. Opiskelijaa rohkaistaan hakemaan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

Suomen kielen opintojen osalta sovelletaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta. Oppivelvollisuuslain 5 § mukaisesti opiskelijat voivat soveltuvin osin osallistua aikuisten perusopetukseen.

Ota yhteyttä

Jarno Paussi
Apulaisrehtori
046 9220 842
jarno.paussi@heo.fi

Opintotoimisto
(09) 7742 420
heoinfo@heo.fi

Jaakko Saarinen
Koulutuksen yhteyshenkilö
050 5134 717
jaakko.saarinen@heo.fi