2kirj

Opiskele oikeustiedettä ja valmentaudu oikikseen

Aloita yliopistosi HEOssa — koulutus Helsingin Kalliossa

Oikeustieteen opintolinjalla voit opiskella avoimen yliopiston oikeustieteen aineopintokursseja ja valmentautua oikeustieteellisten tiedekuntien valintakokeeseen. Lukuvuosi HEOssa on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Oikeustieteen opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.


Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Oikeustieteen opintojen tavoitteena on se, että opiskelijat hallitsevat oikeustieteen perusteet. Lukuvuoden aikana suoritetaan 37 opintopistettä avoimen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja. Tavoitteena on valmistautua yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin sekä yliopisto-opintoihin.

Opintojen sisältö

HEOn Oikeustieteen opinnoissa käydään monipuolisesti läpi oikeustieteen perusteita, käytännön sovelluksia ja harjoitustehtäviä sekä luku- ja vastaustekniikkaa. Lukuvuoden aikana suoritetaan avoimen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja Turun ja Lapin yliopistoista (37 op), esim. kurssit Johdatus oikeustieteeseen, Kansainvälinen oikeus, Rikosoikeus, Työoikeus, Valtiosääntöoikeus sekä Hallinto-oikeus. Koko lukuvuosi on tehokasta valmentautumista yliopisto-opintoihin oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeisiin keskitytään intensiivisesti kevätlukukaudella, jolloin harjoitellaan mm. oikeustieteellisen tiedekunnan luku- ja vastaustekniikkaa. Lukuvuoteen sisältyy vierailukäyntejä alalla toimiviin kohteisiin. Kevätlukukaudella on myös mahdollisuus tutustua työelämään ohjatun harjoittelun avulla.

Avoimen yliopiston oikeustieteelliset opinnot (37 op) suoritetaan Turun ja Lapin avointen yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti. Oikeustieteen opintolinjalla perehdytään lainsäädäntöön ja eri oikeudenaloihin, ratkotaan oikeustapauksia sekä tutustutaan oikeustieteelliseen kirjallisuuteen. Lukuvuosi tarjoaa monipuolisen kuvan oikeustieteen alasta sekä valmistaa yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeisiin. Keväällä opinnot sisältävät intensiivisen valintakoevalmennuksen, joka alkaa heti, kun yliopiston valintakoekirjat julkaistaan.

HEOn Oikeustieteen opintolinjalla opiskelu on monipuolista, kannustavaa ja soveltavaa. Opinnot rakentuvat lähiopetuksesta, yliopistoluennoista, tehtävistä ja tenteistä. Oman oppimisen ja motivaation tueksi järjestetään myös vierailuja alan työpaikkoihin, kuten käräjäoikeuksiin, syyttäjänvirastoihin ja asianajotoimistoihin. Lukuvuoden alussa laaditaan opintosuunnitelma (HOPS). 

Opintotarjonta

1. Avoimen yliopiston alustava opintotarjonta (37 op)

Johdatus oikeustieteeseen 2 op

- Luodaan yleiskatsaus oikeudellisiin käsitteisiin ja perehdytään eri oikeudenalojen peruskysymyksiin sekä perusterminologiaan.

Hallinto-oikeus 7 op

- Opiskellaan mm. julkishallinnon tehtäviä, toimintaa, rakennetta ja hallinnon asiakkaiden oikeussuojaa.

Kansainvälinen oikeus 6 op

- Perehdytään mm. kansainvälisen oikeuden luonteeseen ja osa-alueisiin sekä oikeuteen globaalien hallintajärjestelmien työkaluna. Jaksossa tutustutaan myös kansainvälisen oikeuden lähteisiin ja perusoppeihin sekä kansainvälisen oikeuden soveltamiseen.

Rikosoikeus 8 op

- Käydään läpi mm. rikosoikeuden yleiset opit ja keskeiset kriminalisoinnin käsitteet sekä rikosoikeudellisten seuraamusten ja pakkokeinojen perusteet. Opintojaksoon sisältyy soveltavia harjoituksia rikosoikeuden alalta.

Työoikeus 7 op

- Tutustutaan työoikeuden yleisiin oppeihin, peruskäsitteisiin, teorioihin ja oikeusperiaatteisiin. Perehdytään työoikeuden instituutioihin ja normijärjestelmiin.

Valtiosääntöoikeus 7 op

- Tutustutaan valtiosääntöön ja perustuslakiin sekä oikeusnormien hierarkiaan. Käydään läpi valtiojärjestyksen perusteet, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema sekä tuomiovallan käytön perusteet. Tutustutaan EU:n oikeusjärjestelmään.

2. HEOn luku- ja vastaustekniikka sekä valintakoevalmennus

Lukuvuosimaksuun sisältyy kaiken opetuksen, luentojen, oppitunneilla jaettavan opetusmateriaalin ja avoimen yliopiston kulujen lisäksi atk-laitteiston ja monistuskoneen käyttö sekä lounaat ravintola Kirstin keitaassa päivittäin. Opiskelijat huolehtivat itse oppikirjojen lainaamisesta tai hankkimisesta.