2kirj

Opiskele oikeustiedettä ja valmentaudu oikikseen

Aloita yliopistosi HEOssa - koulutus Helsingin Kalliossa

Oikeustieteen opintolinlinjalla voi opiskella avoimen yliopiston oikeustieteen kursseja ja valmentautua oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeisiin. Opintovuosi HEOssa on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa hakemaan Kelan opinto- ja asumistukea. Lukuvuosi on tehokas valmistautuminen oikeustieteellisen tiedekunnan yliopisto-opintoihin.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

Oikeustieteen perusteita monipuolisesti sekä käytännön sovelluksia ja harjoitustehtäviä sekä luku- ja vastaustekniikkaa.  Avoimen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja monipuolisesti Turun ja Lapin yliopistoista (37 op), mm. Johdatus oikeustieteeseen, kansainvälinen oikeus, rikosoikeus, työoikeus,  valtiosääntöoikeus sekä ympäristöoikeus.  Koko lukuvuosi on tehokasta valmentautumista yliopisto-opintoihin oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelijavalintoihin keskitytään intensiivisesti kevätlukukaudella, jolloin keskitytään mm. oikeustieteellisen tiedekunnan luku- ja vastaustekniikkaan. Lukuvuoteen sisältyy vierailukäyntejä oikeuden alalla toimiviin kohteisiin. Kevätlukukaudella järjestämme mahdollisuuden tutustua työelämään ohjatun harjoittelun avulla.

Avoimen yliopiston oikeustieteelliset opinnot (37 op) suoritetaan Turun ja Lapin avointen yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti.  Oikeustieteen opintolinjalla perehdytään lainsäädäntöön ja eri oikeudenaloihin, ratkotaan oikeustapauksia sekä tutustutaan oikeustieteelliseen kirjallisuuteen. Lukuvuosi tarjoaa monipuolisen tiedon oikeustieteen alasta sekä valmistaa tuleviin yliopistojen oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeisiin. Keväällä opinnot sisältävät intensiivinen valintakoevalmennuksen, joka alkaa heti, kun yliopiston valintakoekirjat julkaistaan. Lukuvuoden aikana ja valintakoevalmennuksesssa huomioidaan kaikkien Suomen oikeustieteellisten tiedekuntien valintakoevaatimukset.

HEO:n oikeustieteen opintolinjalla opiskelu on monipuolista, kannustavaa ja soveltavaa. Opinnot rakentuvat lähiopetuksesta, luennoista, oppimistehtävistä ja tenteistä. Oman oppimisen ja motivaation tueksi järjestetään myös vierailuja alan työpaikkoihin, kuten käräjäoikeuksiin, syyttäjänvirastoihin ja asianajotoimistoihin sekä annetaan mahdollisuus ohjatun harjoittelujakson suorittamiseen. Lukuvuoden alussa laaditaan jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Lukuvuosimaksuun sisältyy kaiken opetuksen, luentojen, oppitunneilla jaettavan opetusmateriaalin materiaalin ja avoimen yliopstion kulujen lisäksi atk-laitteiston sekä monistuskoneen käyttö sekä lounaat ravintola Kirstin Keitaassa päivittäin.

Opintojaksoihin sisältyy: 

1. Oikeustieteen perusteita ja käytännön sovelluksia mm. oikeustapauksiin tutustumista, oikeusfilosofiaa ja oikeussosiologiaa.

2. Opiskelu- sekä oppimistaitojen kehittämistä mm. luku- ja vastaustekniikan harjoittamista ja opiskelutekniikan- ja taitojen kehittämistä. Oppiminen on taito, jota voidaan kehittää. 

3. Avoimen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja monipuolisesti. Mahdollisuus suorittaa yhteensä 37 opintopistettä avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja:

Johdatus oikeustieteeseen 2 op 

- Luodaan yleiskatsaus oikeudellisiin käsitteiseiin sekä perehdytään eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan.

Hallinto-oikeus 7 op

- Opiskellaan mm. julkishallinnon tehtäviä, toimintaa, rakennetta ja hallinnon asiakkaiden oikeussuojaa.

Kansainvälinen oikeus 6 op

- Perehdytän mm. kansainvälisen oikeuden luonteeseen ja osa-alueisiin sekä oikeuteen globaalien hallintajärjestelmien työkaluna.  Jaksossa tutustutaan myös kansainvälisen oikeuden lähteisiin ja perusoppeihin sekä kansainvälisen oikeuden soveltamiseen. 

Rikosoikeus 8 op

- Käydään läpi mm. rikosoikeuden yleiset opit ja keskeiset kriminalisoinnin käsitteet sekä

 rikosoikeudellisten seuraamusten ja pakkokeinojen perusteet.  Soveltavia harjoituksia rikosooikeuden alalta.

Työoikeus 7 op

- Tutustutaan työoikeuden yleisiin oppeihin, peruskäsitteisiin ja teorioihin ja oikeusperiaatteisiin. Perehdytään työoikeuden instituutioihin ja normijärjestelmiin.

Valtiosääntöoikeus 7 op

- Tutustutaan valtiosääntöön ja perustuslakiin sekä oikeusnormien hierarkiaan. Käydään läpi valtiojärjestyksen perusteet, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema sekä tuomiovallan käytön perusteet sekä tutustutaan EU:n oikeusjärjestelmiin.

4. Lukuvuosi HEOssa valmistaa opiskeluun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 

Avoimen yliopisto-opintojen ohessa lukuvuoden aikana perehdytään oikeustieteen luku- ja vastaustekniikkaan, valintakoetehtäviin, soveltaviin tehtäviin case-tapauksineen. 

5. Lukuvuoteen sisältyy vierailukäyntejä oikeuden alalla toimiviin kohteisiin. Kevätlukukaudella järjestämme mahdollisuuden tutustua työelämään ohjatun harjoittelun avulla.