DSC1746

HEO Yliopistoon — koulutus syksystä kevääseen

Opiskele yliopisto- tai AMK-opintoja 

HEOn Yliopistoon -opintolinjoilla tarjoamme mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja ja parantaa valmiuksia pyrkiä yliopistojen tiedekuntiin tai ammattikorkeakouluun. Jokainen linjamme koulutus valmistaa opiskelijan monipuolisesti yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Avoin yliopisto -yhteistyö parantaa opiskelijan valmiuksia yhteishaussa ja opiskelijavalinnoissa. Järjestämme yliopisto-opintoihin valmistautumisen tehokkaissa ja tuloksekkaissa pienryhmissä.Avoin yliopisto-opetus HEO kansanopistossa

HEO Yliopistoon tarjoaa runsaan valikoiman yliopistojen perusopintoja, jotka voit myöhemmin liittää osaksi korkeakoulututkintoja. Kasvatustieteestä ja teologiasta on tarjolla myös aineopinnot. Voit vuoden aikana aloittaa väyläopinnot, jotka mahdollistavat pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ohi valintakokeiden. HEO lukuvuosi valmistaa jatko-opintoihin yliopistossa tai AMKssa. Teoria kytkeytyy käytäntöön eri aloihin kohdistuvilla vierailuilla ja työharjoittelussa. Opiskelun hintaan sisältyy opetus ja kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset sekä monistemateriaalit.

Opistomme sijaitsee maamme suurimpien akateemisten kirjastojen lähettyvillä.  Autamme opiskelijoita hyödyntämään tarjolla olevaa kirjallisuutta, jotta omia oppikirjoja ei tarvitse hankkia. 
Avoin yliopisto-opetus järjestetään yhteistyössä yliopistojen kanssa alueellisten koulutustarpeiden mukaan. Opetus toteutetaan yliopistojen tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetus vastaa sisällöltään, vaatimustasoltaan ja opettajien pätevyyden osalta yliopistoissa annettua tutkinto-opetusta.

Avoimen yliopiston opinnoissa tarvitaan itsenäisen opiskelun taitoja. HEOssa on kehitetty opiskelijoiden ohjaus- ja tukimuotoja, joilla edistetään opiskelijoiden opiskelutaitojen kehittymistä ja opinnoissa etenemistä.  Opiskelija saa opiskeluunsa tukea opettajilta, oman oppiaineen ohjaajalta (tuutorilta) ja muilta opiskelijoilta.
Avoin yliopisto-opetus 

Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus vastaa sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa järjestettävää opetusta. Yliopisto-opintojen yhdistäminen HEOn kansanopisto-opintoihin monipuolistaa koulutusta. 

Avoimet yliopisto-opinnot aloitetaan yleensä perusopinnoista. Perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista joissakin oppiaineissa jatkaa aineopintoihin. Opintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja sekä yleis-, kieli- ja viestintäopintoja. Yleensä opiskelijat suorittavat kansanopistossa keskimäärin 25–75 opintopistettä eli 1–2 perusopintokokonaisuutta sekä yleisopintoja.

Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet ovat yliopistotutkintojen osia. Jos opiskelija hakeutuu yliopiston tutkinto-opiskelijaksi, hän voi yleensä sisällyttää avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot osaksi tulevaa tutkintoaan. Mahdollisuus opintosuoritusten sisällyttämiseen muiden yliopistojen tutkintoihin on opiskelijan itsensä selvitettävä. Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta yliopisto-opintojen jatkamiseen yliopistossa. Yliopistoon voi kuitenkin hakeutua joko päävalinnan tai erillisvalinnan (nk. avoimen yliopiston väylä) kautta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Käytännössä mahdollisuudet ja valintakriteerit vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain.

Ennen opetuksen alkamista opiskelija ilmoittautuu aina kahteen organisaatioon: opetusta HEO kansanopistoon sekä sen yliopiston avoimeen yliopistoon, jonka opetuksesta on kyse.  Suoritetuista opinnoista opintorekisteriotteen/todistuksen antaa aina opetuksesta vastaavan yliopiston avoin yliopisto. Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia ja sisältyvät HEOn opiskelijan lukuvuosimaksuun. Maksu peritään erikseen vain jos opiskelija suorittaa opintolinjan ulkopuolisia opintoja.  Avoimen yliopiston maksuun sisältyy opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja ko. yliopiston perimän opintokohtaisen maksun. Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien hinnat vaihtelevat oppiaineen, toteutustavan, opetuksen järjestäjän ja vastaavan yliopiston mukaan. Oppimateriaaleista saattaa aiheutua lisäkustannuksia opiskelijalle.

Mitä avoimen väylä tarkoittaa?

Voit myös avata itsellesi suoran väylän tutkinto-opiskelijaksi ohi valintakokeiden avoimen yliopiston opintojen perusteella. Eri yliopistoilla ja niiden tiedekunnilla on toisistaan poikkeavia vaatimuksia ja käytäntöjä väylä-opiskelijaksi pääsemiseksi. Tiedekunnilla on myös vuosittaiset kiintiöt, kuinka monelle avautuu väylän kautta paikka tutkinto-opiskelijana.

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan siirtymistä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella. Opiskelijat hyväksytään tällöin yliopiston varsinaisiksi opiskelijoiksi ilman erillistä valintakoetta, lukuun ottamatta mahdollista haastattelua tai soveltuvuusarviointia. Suomessa yliopistoon pääsyyn on perinteisesti vaadittu ylioppilastodistus ja usein sen lisäksi menestymistä pääsykokeessa. Nykyisin väylähaku on monille opiskelijoille korvaamaton keino päästä yliopistoon, sillä se mahdollistaa opiskelijan hakeutumisen tutkinto-opiskelijaksi ylioppilastodistuksesta riippumatta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen yliopiston väylähaun rinnalla on mahdollista hakea myös perinteisten yliopiston pääsykokeiden kautta yliopistoon, mikäli täyttää yleisen yliopistokelpoisuuden. Useita hakureittejä voi ja kannattaa hyödyntää.

Avoimen väylästä kiinnostuneiden kannattaa hyvissä ajoin selvittää oman oppiaineen valintakriteerit ja -menettelyt, jotta pystyy huolella laatimaan oman opintosuunnitelmansa.