tekniikka

Tekniikka ja digitalisaatio

Tuotantotalouden opintoja monipuolisesti, muun muassa tuotantotalouden perusteet, projektinhallinta, prosessin johtaminen, laadun johtaminen sekä tuotekehitys. Tietojenkäsittelytieteen opintoja sekä opintoja mm. digitalisaatiosta ja patentoinnista. Tehokas valmistautuminen alan tutkinto-opintoihin.Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Tavoitteet

HEOn tekniikka ja digitalisaatio -linja keskittyy tuotannontalouden sekä tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmoinnin sisältöihin. Opinnoissa paneudutaan näiden alojen keskeisiin teemoihin ja käsitteisiin ja pohditaan tekniikan ja digitalisaation käytännön sovelluksia ja probleemoja sekä tuotteistamista ja patentointia. Tuotantotalouden ja tietojenkäsittelytieteen perusopinnot etenevät Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti. 

Sisällöt

Tuotantotalouden perusopinnoissa 25 op opinnoissa pohditaan organisaation toimintoja ja johtamista sekä projektityön luonnetta ja projektihallintaa. Muita sisältöalueita ovat mm. tuotekehitys, tuotekehityksen johtaminen ja toteuttaminen, prosessi- ja laatujohtaminen, mallintaminen, työterveys, työturvallisuus sekä työn tuottavuus ja tuloksellisuus. Jaksojen sisällöt:

Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op

Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta, 5 op

Prosessi ja laatujohtaminen, 5 op

Tuotekehitys, 5 op

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnoissa 25 op perehdytään alan käsitteistöön, pohditaan tietotekniikan ja ihmisen välistä suhdetta, käyttöliittymiä, tietojärjestelmien suunnittelua sekä ohjelmistoliiketoiminnan perusteita. Ohjelmoinnin jaksolla syvennytään ohjelmoinnin perusteisiin, peruskäsitteisiin ja -rakenteisiin sekä ohjelmistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin ongelmanratkaisussa. Opintojaksojen sisällöt:

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 5 op

Johdatus ohjelmointiin, 5 op

Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op

Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op

Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet, 5 op

Keskeisenä osana tekniikka ja digitalisaation opintolinjaa on tehokas valmistautuminen alan yliopisto-opintoihin ja opiskelijavalintoihin.